Projet Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 2021-2022

Hiphop-Atelier

En Don vun der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte erméiglecht de Kanner aus dem Internat nei Erausfuerderungen. Sief et am éischten Trimester beim Djembé, am Lehmatelier oder beim Hiphopdanzen.
An et geet nach weider mat flotten Atelieren, wou d’Kanner léieren e Lidd ze schreiwen, Jongléieren, Akrobatik, Slackline an Bitzen.
Kanner si mat vill Engagement derbäi a mir hoffen dass si dat hire Famillen a Frënn um „Fréijoersfest“ vum Internat virstellen kënnen. Dëst den 20. Mee 2022 am Centre Turelbaach zu Mäerzeg, mat enger grousser Show, begleet vun engem gudden Iessen.
E grousse MERCI un d‘Œuvre fir hir Ënnerstëtzung. Kanner léieren sech besser kennen, si villäicht selwer erstaunt wat si alles kënnen an wat d’Educateuren bis lo gesinn hunn ass beandrockend 😊
En groussen MERCI un d‘Gemeng Mertzeg fir hir Ënnerstëtzung am laf vum Joer an Offer onst „Fréijorsfest“ am Centre Culturel Tourelbaach kënnen ze organiséieren.


Un don de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte permet aux enfants de l’Internat Sainte Marie à confronter de nouveaux défis, au premier trimestre en jouant au djembé, faire de la poterie et danser du Hiphop.
D’autres ateliers sont prévus pour l’année scolaire 2021-22, tel que le cirque, écrire sa propre chanson, construire un totem ou apprendre à rester debout sur une slackline.
Nous espérons que le 20 mai les enfants pourront présenter leurs acquis au « Fréijoersfest » au Centre Turelbaach à leurs familles et amis. Ceci accompagné par un bon repas de notre cuisinier Alain.
Un grand MERCI à l’Œuvre qui permet aux enfants de connaître toutes leurs compétences et de pouvoir se féliciter et de se dire « wow » 😊
Un grand MERCI à la commune de Mertzig qui soutient l’internat et met à la disposition le Centre culturel Tourelbaach pour sa fête annuelle « Fréijorsfest » le 20 mai 2022 .