Bonne chance fir all eis Classe-Terminale-Schüler fir den Examen

D’Equipe éducative wönscht hieren Jongen a Meedercher vun den Oofschlossklassen
’Bonne Chance’ fir hier Examen !!!

26 mai 2020